Obchodní podmínky | Reklamační řád

Obchodní podmínky pro nákup a prodej zboží a služeb v internetovém obchodě      

Golden River sport    www.grsport.cz

 

1. Prodávající a kupující

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.grsport.cz
provozovaném fyzickou osobou Aleš Čuhel, IČO 15533603
se sídlem Pastrnkova 61, 615 00 Brno
 
Fakturační adresa Aleš Čuhel, Ondřejovice 68, 793 76 Zlaté Hory
 

 

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také označován jako zákazník nebo spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

·        Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

 

·        Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, je povinen kupující prodávajícího na tuto skutečnost upozornit a jejich vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí  obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a smluvní strany pro tento případ sjednají zvláštní písemnou smlouvu, která stanoví jejich vzájemná práva a povinnosti, vč. nároků z titulů vad.

 

2. Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází  závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřením kupní smlouvy kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem internetového obchodu www.grsport.cz, který naleznete zde. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Dále uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámíl s ujednáním o podmínkách dopravy.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 

1.                    zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2.                   došlo k výrazné změně ceny ze strany dodavatele zboží

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude bezodkladně kontaktovat kupujícího a strany sjednají další postup. 

 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Na případné dárky, které jsou poskytovány ze strany prodávajícího zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Tyto jsou poskytovány v souladu s ustanoveními o darovací smlouvě a splňují veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Pokud věc při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou a tedy vykazuje rozpory, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouva pro nákup a prodej zboží v internetovém obchodě je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kupující, kterým je spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje vhodnou formou prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze vykládat jako možnost bezplatné zapůjčky zboží.

 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu v této lhůtě vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné (např. došlo ke zničení zboží), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Zboží je třeba v zákonné 14-ti denní lhůtě zaslat na adresu :

Aleš Čuhel

Ondřejovice 68

793 76 Zlaté Hory

 

Doporučený postup pro vrácení zboží v zákonné 14 - ti denní lhůtě:

1. Ke zboží v původním originálním obalu přiložte kompletní dokumentaci (návod atd.), účetní doklad a případné dárky
2. Přiložte informaci, kam máme odeslat peníze za vrácené zboží (např. číslo bankovního účtu)
3. Originální obal přebalte, aby nedošlo k jeho poškození. Vrácené zboží musí být dále prodejné.

Na náklady spojené s dopravou při vrácení zboží zákazníkem do naší společnosti ztrácíte nárok.

Nepřevzetí zboží není možné považovat za odstoupení od smlouvy. 

Pokud zákazník nepřevezme již odeslané zboží bez předchozího oznámení prodávajícímu - eshopu, nelze toto považovat za odstoupení od smlouvy. 

 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze užít v těchto případech:

Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;

 

Na dodávku zboží upraveného podle požadavku kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání - úpravený textil, lyže s namontovaným vázáním. Takové zboží je třeba platit předem bankovním převodem, nebo na něho zaplatit nevratnou zálohu dle dohody;

 

Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal;

 

Na dodávku novin, periodik a časopisů;

 

Na dodávku spočívající svým charakterem ve hře nebo loterii.

 

Na kupní smlouvu uzavřenou mezi podnikateli, tedy na objednávku na firmu - fyzickou, nebo právnickou osobu.

 

Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla, plavek a dalšího zboží u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích .
- Směrnice EU L 144/19 (Úřední věstník Evropských společenství ze dne 4.6.1997)
- Směrnice EU 97/7/ES (Směrnice Evropského parlamentu a rady 97/7/es ze dne 20. května 1997)


 

 

4. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetových stránkách prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění. Její evidence a stav jsou kupujícímu přístupny. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího či třetích osob. Nákupem uděluje zákazník souhlas prodávajícímu za účelem zpracování svých osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018 

Reklamační řád internetového obchodu www.grsport.cz

 
1. Prodávající a kupující
Tento reklamační řád platí pro reklamaci spotřebního zboží z internetového obchodu na stránkách www.grsport.cz.
 
Tento reklamační řád vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Aleš Čuhel se sídlem Pastrnkova 61, 615 00 Brno, IČ: 15533603 a kupujícího (dále také označován jako zákazník nebo spotřebitel) při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.grsport.cz.
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 
·        Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.
 
·        Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, je povinen kupující prodávajícího na tuto skutečnost upozornit a jejich vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a smluvní strany pro tento případ sjednají zvláštní písemnou smlouvu, která stanoví jejich vzájemná práva a povinnosti, vč. nároků z titulů vad.
 
 
2. Záruka
Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.
 
Běh záruční lhůty začíná okamžikem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
 
3. Záruční list
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (vystaví tzv. záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), které musí mj. obsahovat údaje, jež jsou součástí záručního listu.
 
Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah nad zákonnou lhůtu v záručním listě.
 
Spotřebitel je oprávněn odstoupit v případě porušení povinností prodávajícího z titulu vad ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 
 
4. Nároky spotřebitele při řádném uplatnění vad
Spotřebitel má při uplatnění řádné reklamace tyto nároky, jde li o:
 
1.       vadu odstranitelnou:
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 
2.     vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží:
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 
3.    vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží:
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 
4.   jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci:
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
 
5. Vyřizování reklamací
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží či podmínkám, v nichž zboží bývá běžně užíváno (nepředpokládaná extrémní zátěž).
 
V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu bude pro účely záručních oprav zboží uvedený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace jsou rovněž uváděny v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
 
Je-li zboží zasíláno prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující ve vlastním zájmu zboží zabalí do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 
Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba zaslána kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v provozovně prodávajícího.
 
6. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018

 

SortimentLogo Lyžařský areál Zlaté Hory

Logo Sport Central

doprava zdarma

poradna

 

Přihlášení


  
Kontakty
 
+420 739 611 933
+420 725 973 302
 
obchod (na) grsport.cz
 
Provozní doba
Po - Pá   9 - 17 hod